Supervisie

Supervisie

Supervisie door een LVSB geregistreerde supervisor!

De supervisie richt zich, in het kader van deskundigheidsbevordering, op het leren geïntegreerd te functioneren in een bepaalde beroepsrol als (semi) professional. Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
 De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Supervisie omvat een reeks van sessies die in onderling overleg, en afhankelijk van de supervisievorm, worden vastgesteld.

Vormen van supervisie

 • Supervisie als deskundigheidsbevordering
 • Individuele supervisie
 • Groepssupervisie
 • Opleidingssupervisie
 • Voorsupervisie
 • Leersupervisie = supervisie voor supervisoren in opleiding (SIO).

Kosten

 • 125  Euro per sessie van een uur 

Tijdsduur per sessie

 • Individueel      01.00 uur
 • Triade             01.30 uur
 • Groep             02.00 uur

LVSB geregistreerde supervisor: supervisie conform de code van supervisoren

Intervisie

Intervisie

In ieder (semi) professioneel beroep is het belangrijk om te reflecteren op eigen beroepsmatig functioneren als professional. Verschillende methodieken kunnen hierbij behulpzaam zijn. Intervisie is hier een van.

Onder intervisie wordt verstaan onderlinge advisering tav werkproblemen in een leergroep van hiërarchisch 'gelijken'. Binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur werkt men probleemoplossend en via collegiale advisering.

Het leerproces is ervaringsgericht.

Intervisie verloopt volgens de leercyclus: 

 • de ervaring
 • de analyse
 • de alternatieven
 • integreren leerervaringen
 • experimenteren.

Intervisie trainingen:

 • Begeleide intervisietraining
 • Van begeleide naar onbegeleide intervisie
 • Intervisietraining
 • Teambuilding

Mediation op school

Mediation op school.

Mediation is sterk in opkomst. Het ontstond binnen het familierecht maar wordt ook vaak toegepast in het bedrijfsleven. In een aantal landen is mediation al lang geen nieuw verschijnsel meer binnen de school.
Wat mediation precies inhoudt? Als twee partijen samen niet meer uit een conflict komen, schakelen ze een mediator of bemiddelaar in. Deze begeleidt de ruziënde partijen om samen een oplossing te bedenken waar ze het allebei mee eens zijn.
Mediation op school kan worden ingezet in de vorm van b.v. één mediator in de klas of enkele mediators voor de hele school. Alle leerlingen & studenten krijgen de kans om de rol van mediator te spelen en zo de vaardigheden te oefenen die voor bemiddeling nodig zijn.
Naast het helpen oplossen van ruzies van anderen, is het belangrijkste voordeel van leren bemiddelen dat leerlingen& studenten meer inzicht krijgen in hoe ruzies ontstaan en daardoor beter kunnen voorkomen dat ze zelf ruzie krijgen. Door de procedure die ze tijdens het bemiddelingsproces doorlopen met de ruziënde partijen, krijgen ze ook meer inzicht in de manieren om een ruzie op te lossen en kunnen daar gebruik van maken als ze zelf ruzie hebben. Mediation heeft dus niet alleen een ruzieoplossende functie maar ook een sterk preventieve functie.

De docent & coach & leerlingbegeleider krijgt een rol in het coachen van de leerlingen & studenten. Om hen op deze belangrijke rol  voor te bereiden de cursus: Mediation op school.

Inhoud.

 • Wat is een conflict?
 • Ruziegedrag analyseren aan de hand van MEKOG model.
 • Conflictbemiddeling vanuit de Mediationpyramide.
 • Communicatieve vaardigheden en methoden van de mediator
 • Video-interaktie training.

Duur:

 • 3 dagen van 6 uur.

Doelgroep.

 • docent & coach & leerlingbegeleider voortgezet onderwijs & beroepsonderwijs

www.ticcs.nl 

info@ticcs.nl

Conflict coaching

Conflict-coaching

Verschillen van mening worden in organisaties vaak vermeden of weggemoffeld uit angst voor erger en escaleren vervolgens tot intense conflicten. Dat zijn dure grappen: werknemers gaan vaak slechter functioneren, melden zich ziek en hele afdelingen kunnen ontwricht raken.

Wil men de in- en externe ontwikkeling van organisaties verbeteren, dan mag men conflicten niet uit de weg gaan. 'Er mag gebotst worden binnen bedrijven'. Veel opvattingen binnen organisaties zijn conflictvermijdend en zijn daarom aan revisie toe.  Je kunt ook anders kijken naar conflicten. Laat ze toe in organisaties en pluk daar de vruchten van, mits goed gemanaged door competente managers. Managers als conflictcoaches kunnen in dit proces een wezenlijke bijdrage leveren.

Inhoud training
1. Visie op conflicten in organisaties
2. Hoe creëer je een conflict?
3. Interventies vanuit systeemdenken. Los het zelf maar op! Video-interactietraining.
4. Competenties van een conflictcoach

Literatuur.

Marijke Lingsma & Francien van Hoedt

www.ticcs.nl

info@ticcs.nl

 

Kwaliteiten in balans

balans tussen twee uitersten

Kwaliteiten in balans?

•Om binnen jezelf de onevenwichtigheid die aanleiding geeft tot het ontstaan van een vervorming op te sporen, is het van belang de kwaliteit achter de vervorming te zoeken. •Veel mensen slagen daar niet in, omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat er iets positiefs achter een slechte eigenschap zit, een eigenschap waar ze zelf een hekel aan hebben •Een kernkwadrant bestaat uit twee tegenovergestelde elkaar aanvullende kwaliteiten en vervormingen van beide kwaliteiten. Door het kernkwadrant is het mogelijk om een bepaalde vervorming in samenhang te zien met andere kwaliteiten en vervormingen die er direct invloed op hebben. •Daadkracht en geduld zijn tegenovergestelde kwaliteiten. •Drammerigheid en passiviteit zijn de vervormingen van deze kwaliteiten en zijn ook elkaar tegenovergestelde. •Daarnaast is geduld het positief tegenovergestelde van drammerigheid en passiviteit het negatief tegenovergestelde van daadkracht. •Iemand die zichzelf drammerig vindt en deze eigenschap een vervorming of valkuil van zichzelf vindt. Na het invullen van de kernkwadrant blijkt dat de drammerigheid ontstaat doordat de balans tussen daadkracht en geduld verstoord is. Hij heeft zich uitsluitend op de kwaliteit daadkracht gericht en de kwaliteit geduld links laten liggen. De kwaliteit geduld is in de schaduw terecht gekomen en latent geworden. Voor deze persoon is het een uitdaging om de kwaliteit geduld te gaan ontwikkelen

Inhoud training:

 • Ken uw kwaliteit?
 • Drieluik; kwaliteit & motto & geheim.
 • Kwaliteiten kwadrant.
 • Onderzoek uw allergie

www.ticcs.nl

info@ticcs.nl

VIA Video Interactie Training

 

Video InterActie (VIA) via (TTO) Tijd voor Time-Out.

Teambuilding richt zich op het versterken van de samenwerking. Het team  zelf leren metacommuniceren; praten  over hun communicatie.

Het team moet een evenwicht vinden tussen taakgerichtheid en de relationele component in relatie tot productiviteit en doelmatigheid.

Teamgeest en dynamiek zijn hierin sleutelbegrippen.VideoInterActie (VIA)
VIA is gericht op het coachingsproces van spreken, het bevordert heldere, eenduidige en eerlijke communicatie. De praktijk leert dat misverstanden, conflicten, gevoelens van ontevredenheid etcetera veelal niet gebaseerd zijn op de inhoud van het gesprokene. Door het proces van spreken te analyseren met behulp van de volgende vragen wordt veelal al zichtbaar waar onbegrip, ontevredenheid, gevoel van onveiligheid etcetera ingeworteld is:

Wordt zenden gevolgd door ontvangen?
Ziet de zender hoe het gesprokene ontvangen wordt?
Neemt zender het ontvangene mee in zijn spreken?
 

VIA past prima in het model van de zelflerende en zelfkritische organisatie die zich ten doel stelt een optimaal product en/of diensten te leveren middels het inzetten van ieders kwaliteiten.  Door analyse van hun eigen handelen en interacteren leren zij diverse stijlen onderscheiden en bewust en doelgericht in te zetten

Video-interatie is in dit kader een zeer effectief middel gebleken. Het team is gewoonte getrouw aan het vergaderen en vervalt in de gebruikelijke ineffectieve communicatiepatronen. Tijd voor een Time-Out. De video-opnamen wordt bekeken, geanalyseerd en hierop wordt gereflecteerd om de metacommunicatie te stimuleren en tot effectieve communicatie te komen.

www.ticcs.nl

info@ticcs.nl

Teamrollen Belbin

   

Belbin

Voor een succesvolle teamsamenstelling kennen we o.a. het model van Belbin. In dit model wordt een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Het samenstellen van een projectteam op basis van dit ideaalmodel is in de praktijk echter vaak moeilijk te realiseren.

Het wil dan ook niet zeggen dat als dit model in de praktijk wel te realiseren valt, het project ook succesvol wordt. De kwaliteiten van een team worden voor een groot deel bepaald door de cultuur en de vaardigheden van afzonderlijke teamleden. Het model kan je helpen bij het vormen van een beter zelfinzicht.

 

Ga naar:

de Belbin teamrollen test

 www.ticcs.nl

info@ticcs.nl

Coachen van teams

Coachen van teams

Coachen is een manier van begeleiden waardoor de ander in beweging komt.

Coachen kan zowel gericht zijn op het individu als op een team.

Soms komt een team er zelf niet helemaal uit. Teamrollen lijken vast te zitten en het zijn altijd dezelfde mensen die het woord nemen of juist niet. Iedereen kent de vergaderingen waarin dezelfde mensen altijd langs elkaar praten. Mensen schieten automatisch in een vaste rol met het bijbehorende grondpatroon. Is dit inproductief, dan kan teamcoaching een bijdrage leveren aan het ophelderen van de mis communicatie in het team en de grondpatronen die hieraan ten grondslag liggen van de individuele teamleden.

Binnen teamcoaching is het de bedoeling dat het team zich bewust wordt van hun interactie en eigen gedragspatronen. Het team moet zelf leren metacommuniceren.

Daarnaast moeten leidinggevenden de rol van teamcoach op zich gaan nemen. Zij moeten zich niet uitsluitend beperken tot begripvolle tweegesprekken.

De leidinggevende is verantwoordelijk voor het coachen van het groepsproces. Iedere manager moet dus ook een teamcoach worden.

Doelgroep:

Een training voor leidinggevende en coördinatoren die zich een coachende stijl van het begeleiden van werknemers eigen willen maken.

Onderwerpen:

Analyse van een coachingsvraag.

Coachen individueel/teamgericht.

Opstellen van een COP

Coachen en communicatie.

Reflectie op eigen vaardigheden als coach.

Teamrollen van Belbin

Coachen en andere begeleidingsvormen.

Analyse van een coachingsvraag.

Coachen individueel/teamgericht.

Opstellen van een COP

Coachen en communicatie.

Reflectie op eigen vaardigheden als coach.

Teamrollen van Belbin

Coachen en andere begeleidingsvormen.

Duur van de training.

De training bestaat ui zes bijeenkomsten van 3 uur.

Professioneel gedrag en het vergroten van zelfbewustzijn.

Ontwikkelingsgericht onderwijs en coachen.

Het coachende begeleidingsgesprek,

                 Coachen en didactische principes en vaardigheden.

Teamcoaching Marijke Lingsma

www.ticcs.nl

info@ticcs.nl